/90

معرفت، سال هفدهم، شماره132، آذر1387، ص41

وحي و امور وحياني از نگاه سه حكيم الهي امام خميني قدسسره، علّامه طباطبائي و شهيد مطهّري

 

مصطفي خليلي(1)

 

چكيده

 

موضوع وحي و امور وحياني يكي از موضوعاتي است كه شايد به دليل گستردگي معنايش در قرآن كريم، براي برخي مفهوم حقيقي و ماهيت واقعي خود را پيدا نكرده است. با اينكه بسياري از عالمان ديني حقيقت وحي را فراتر از درك عقل دانسته و به عجز و ناتواني عقل در اين باب سخن گفتهاند، اما برخي بر روشن شدن حقيقت آن اصرار دارند و با استفاده از هر ابزار معرفتي مثل قوّه تخيّل، توهّم و حس ميخواهند معناي آن را روشن نمايند و با مقايسه كردن آن در مقابل پديدههاي مادي، در مقام تبيين حقيقت آن برآيند؛ غافل از آنكه قياس كردن امور مجرّد با پديدههاي مادي، قياسي معالفارق است.

 

اين نوشتار ميكوشد با رويكرد نظري و با هدف طرح ديدگاه سه حكيم الهي در مباحث كلامي و عقلي، كه همه اهتمام و مساعي خود را در تبيين موضوعات چالشبرانگيز به كار گرفتهاند، به شبهات وارده در زمينه وحي ـ آنگونه كه در انديشه ايشان مطرح شده است ـ پاسخ دهد.

 

كليدواژه ها: وحي، الهام، تجربه ديني، شهود عرفاني، وسوسه شيطاني.


صفحه:
کتابخانه دیجیتال بنیاد شهید مطهری