• لیست فهرست خالی می باشد
/90

فصلنامه اندیشه حوزه، سال دوازدهم ،شماره اول، فروردین و اردیبهشت 1385،ص 91

_______________________________________________

وحدت و كثرت دینی

عباسی، ولی الله؛

 

    چكیده

تنوع و تكثر ادیان (كثرت دینی) واقعیتی انكارناپذیر است، اما مهم چگونگی مواجهه با این واقعیت است. در مقابل دعاوی صدق و حقیقتمندی ادیان مختلف و همچنین ادعای نجات بخشی آنها چه موضعی باید اتخاذ كرد؟ این مسأله امروزه به یكی از مهمترین و بحثانگیزترین مباحث فلسفهی دین و كلام جدید تبدیل شده و توجه بسیاری از اندیشمندان دینی و غیردینی را به خود معطوف ساخته است. در پاسخ به این مسأله، سه رویكرد عمده پدید آمده است؛ انحصار گرایی، شمول گرایی و كثرت گرایی دینی.

رویكرد كثرت گرایانه بیشتر با نام جان هیك، فیلسوف دینی معاصر،


صفحه:
کتابخانه دیجیتال بنیاد شهید مطهری