• لیست فهرست خالی می باشد
/90

فصلنامه معرفت، شماره 113، اردیبهشت 86 ، ص 83

______________________________

نیاز به دین از دیدگاه شهید مطهری

 

بهشتی مهر، احمد؛

 

    چكیده

در این مقاله سعی شده است نیاز بشر به دین از نگاه شهید مطهّری تبیین شود. برای تبیین این مسئله، دستگاه های شناسایی بشر معرفی و اهمیت و برد هر یك از آنها بیان شده و در نهایت، مشخص گردیده است كه هیچ یك از این دستگاه ها توانایی شناسایی و پاسخ كامل به مهم ترین و سرنوشت سازترین پرسش های بشر را ندارد. اما در این میان، تنها دین چنین توانایی را دارد و در این كار خود رقیبی ندارد. بنابراین، انسان برای حل حیاتی ترین مشكلات خود، باید متواضعانه خود را در اختیار دین قرار دهد.

كلید واژه ها: دین، نیاز به دین، انسان شناسی، جهان شناسی، دستگاه های ادراكی بشر، شهید مطهّری.


صفحه:
کتابخانه دیجیتال بنیاد شهید مطهری