/90

مجله قبسات ، زمستان 1382 و بهار 1383 ، شماره 30و31، ص 23

______________________________________

نگاهی به اندیشه های استاد مطهری در فلسفه تاریخ

مطهری، علی؛

 

چكیده

این مقاله، در باب فلسفه تاریخ از دیدگاه استاد مطهری است. انگیزه طرح مسائل فلسفه تاریخ، رواج اندیشه های ماركسیستی در بیان محرّك تاریخ و نهضت های اجتماعی در آن دوره بوده است امّا فلسفه تاریخ فی حدّ نفسه، ارزش امعان نظر را دارد.

 

در این مقاله، ابتدا اجتماعی بودن انسان و دیدگاه های گوناگون در این باره، سپس اصالت جامعه در عین اصالت فرد، سوسیالیسم مذهبی، پیروزی نهایی صالحان یا مستضعفان در رابطه انتظار فرج و اصلاح جامعه مورد بررسی قرار گرفته است. در هر مورد استاد به نقد و بررسی این موضوعات می پردازد و به نظریه مورد نظر خود نیز اشاره می كند.

 

واژگان كلیدی:

مطهری، فلسفه تاریخ، اجتماعی بودن انسان، اصالت جامعه، اصالت فرد، انتظار فرج، اصلاح جامعه.

 

از جمله موضوعاتی كه استاد شهید مطهری به آن پرداخته، موضوع فلسفه تاریخ است. علّت اصلی پرداختن استاد به این موضوع، به طور قطع رواج اندیشه های ماركسیستی در بیان محرك


صفحه:
کتابخانه دیجیتال بنیاد شهید مطهری