/90

فصلنامه پژوهش های فلسفی  كلامى، شماره 26، ص 119

_________________________________

گاهی بر چالش های نظری استاد مطهری با آرای فلسفی علامه طباطبائی

نصری، عبدالله

 

    چكیده

مرتضی مطهری معمولاً به عنوان شرح و بسط دهنده دیدگاههای علامه طباطبائی معروف است، اما با تأمّل در آثار وی میتوان ابعاد متعدّدی از اجتهادها و استنباطهای شخصی را در آنها یافت. بخشی از این آرای ویژه در چالش و تقابل با آرای علامه طباطبائی قرار میگیرند. این مقاله درصدد ترسیم بخشی از چالشهای این دو متفكر در عرصه مباحث نظری و فلسفی است.

پارهای از این چالشها مربوط است به مسائلی از قبیل: حركت توسّطی، لزوم موضوع حركت، حركت بالعرض یا بالتبع، حركت و تكامل، حركت و مسئلة تضاد، حامل استعداد، حدوث ذاتی، برهان صدیقین، حكمت الهی، عبث نبودن خلقت، اصل استخدام، كلیت احكام اخلاقی و جاودانگی آن، ضرورت اجتماع.

كلید واژهها: چالشها، مطهری، طباطبائی، مسائل فلسفی و نظری


صفحه:
کتابخانه دیجیتال بنیاد شهید مطهری