/90

حکومت اسلامی ، سال نهم ، شماره اول ، ص 197

____________________________

نقش اخلاق و عرفان در نظام سیاسی اسلام

رودگر، محمد جواد؛(1)

 

مقدمه

بدون تردید، تبیین و تحلیل دیدگاههای استاد شهید مطهری در مورد «نقش اخلاق و عرفان در سیاست» یا «ارائه تصویر و تفسیری روشن از حكمت عملی در دو ظرفیت»؛ یعنی «اخلاق» كه انسان را به تكامل روحی و درونی میرساند، و «سیاست مُدُن» یا مدیریت و حكومت بر جامعه، كه به «تكامل اجتماعی» و اداره جامعه انسانی برمیگردد و پیوند آن دو ظرفیت به «حكمت نظری»، كه از «هست»ها و «است»ها سخن میگوید و آن دیگری از «باید»ها و «شاید» و «نشاید»ها بحث میكند(2)، هم كاری است سترگ و البته شدنی و هم نیاز به نگرش همهجانبه به اندیشهها و بینشهای استاد شهید مطهری دارد و اگر حكمت و حكومت را در تعامل و ارتباط با یكدیگر مورد


صفحه:
کتابخانه دیجیتال بنیاد شهید مطهری