/90

مجله آینه معرفت ، تابستان 1383 ، شماره 3 ، ص 51

______________________________

نسبت فلسفه اسلامی با قرآن و سنت در نگرش شهید مطهری

دكتر حسن سعیدی؛

 

چكیده:

 

یكی از موضوعاتی كه در حوزه علوم اسلامی پیوسته مورد توجه و كندوكاو اندیشهوران بوده،نسبت دین با فلسفه و عقل و خردورزی در عرصه دین میباشد.این موضوع را از دو منظر میتوان بررسی نمود:

 

1.بررسی نسبت فلسفه و دین به عنوان روش؛

 

2.بررسی نسبت فلسفه و دین در موضوعات و مسائل. نگارنده در این مقاله كوشیده است حول دو محور یاد شده طی مباحث ذیل به كاوش پیرامون نسبت فلسفه و دین بپردازد:

 

مخالفت با خردورزی در حوزه معارف عقلی دین،حیات فلسفی و حیات تعقلی در اسلام،جایگاه خرد در فرهنگ شیعه،تأثیر قرآن بر حكمت اسلامی،میزان تكیه قرآن بر روشهای تجربی و عقلی،طرح موضوعات ماورای طبیعی در قرآن و سرانجام طرح الهیات در قرآن.

 

واژگان كلیدی:

 

سنت،خرد،روش تجربی،روش عقلی،ماورای طبیعت.

 

 

 

در فلسفه اسلامی سه مشرب عمده(مشایی،اشراقی و حكمت متعالیه)وجود دارد كه محور كاوشهای همه آنها،نگرش به هستی و عالیترین مرتبه آن،یعنی علت نخستین


صفحه:
کتابخانه دیجیتال بنیاد شهید مطهری