/90

مجله حكومت اسلامی ، سال نهم ، شماره اول ، ص 270

_______________________________

 

نسبت آزادی سیاسی و عدالت اجتماعی در اندیشه سیاسی شهید مطهری

محمد علی سوادی(1)

 

چكیده

 

مبانی آزادی سیاسی و عدالت اجتماعی - سیاسی، در هر اندیشه سیاسی، متناسب با مبانی معرفتشناختی، هستی شناختی، غایتشناختی، انسان شناختی و روش شناختی آن اندیشه است اندیشه سیاسی مطهری، ركنی از نظام دانشهای نظری و عملی وی است شهید مطهری با تبیین سنجیده مبانی یاد شده و لحاظ مقتضیات عدالتسیاسی - اجتماعی، به گونهای آزادی سیاسی - اجتماعی را تصویر میكند كه با عدالتبه هیچ روی در تعارض نباشد

چیستی و چگونگی آزادی سیاسی و عدالت اجتماعی - سیاسی و نحوه ابتنای آن بر مبانی یاد شده، رسالت اصلی این نوشتار است

 

دو ركن مثبت و منفی آزادی خواهی

1 عصیان و تمرد

2 تسلیم و انقیاد


صفحه:
کتابخانه دیجیتال بنیاد شهید مطهری