• لیست فهرست خالی می باشد
/90

فصلنامه قبسات ، سال نهم ، پاییز 1383، ص 61

____________________________

عنوان مقاله: مهدویت و انتظار در اندیشه شهید مطهری

نویسنده : سوزنچی، حسین

 

چکیده

 

مسألة قیام حضرت مهدی و انتظار موعود جهانی با چالشهای متعدّدی روبهروست نظیر اینکه: اگر قرار است عدالت کامل در آخرت تحقّق یابد، چه ضرورتی دارد که حکومت عدل جهانی در دنیا تشکیل شود؟ چرا انتظار فرج، افضل اعمال خوانده شده با اینکه سنخ «انتظار» از سنخ «عمل کردن» نیست، چه رسد به افضل اعمال بودن؟ با توجّه به دیدگاه ما در خصوص حکومت جهانی واحد حضرت مهدی آیا میتوان به دیدگاهی در خصوص مسألة امروزی جهانیشدن دست یافت؟

 

اگر شرط ظهور پر شدن جهان از ظلم است، آیا تلاشهای اصلاحی ما ظهور را به تعویق نمیاندازد، و اگر این تلاش های اصلاحی ما سیر تکاملی انسان را شکل میدهد دیگر چه نیازی به مهدی موعود است؟ و... . در واقع از ما خواستهاند که «منتظر قیام موعود جهانی باشیمو همة سؤالات ما برمیگردد که اوّلاً چرا؟ و ثانیاً چگونه؟ در این مقاله کوشیدهایم اینگونه سؤالات را با نگاهی به اندیشة استاد مرتضی مطهری پاسخ دهیم.

 

واژگان کلیدی: مطهری، مهدی، مهدویت، انتظار، اصالت فرد، اصالتجامعه، حقّ و باطل، امداد غیبی، جهانیشدن، ظهور موعود جهانی.


صفحه:
کتابخانه دیجیتال بنیاد شهید مطهری