/90

مجله قبسات ، زمستان 1382 و بهار 1383 ،شماره 30و31، ص 102

______________________________________

شناخت، یگانه راه ارتباط انسان با جهان بیرون از خویش است و بدون آن حیات انسانی و رشد و تكامل آن ممكن نیست. توجه به اين موضوع بوده كه انسان را با پرسشهاي مهمي دربارهي ارزش علم و چگونگي مطابقت آن با واقعيات بيرونى، روبهرو كرده است. مطابقت صورتهای نقش بسته در ذهن با جهان بیرونی كه از آن با عنوان ارزش علوم و ادراكات یاد كردهاند، از مسائلی است كه اندیشة بشر را در برهههای گوناگونی از تاریخ اندیشه به خود معطوف داشته و هم اكنون نیز از جایگاه بلندی در بین مسائل گوناگون دانش معرفتشناسی برخوردار است، تا آنجا كه می توانیم آن را پایه و ریشة اغلب مسائل این دانش بدانیم. استاد شهيد مرتضى مطهرى ميگويد: مسألة تعیین ارزش و اعتبار معلومات را از جهتی میتوان اساسیترین مسائل شمرد زیرا راه رئالیسم از ایدهآلیسم با سوفیسم و راه فلسفة جزمی (دگماتیسم) از راه فلسفة شكاكان (سپتیسیسم) از همینجا جدا میشود. (مطهرى, بیتا: ج 1, 129). سرنخ این مسأله را میتوان در گفتمانهای علمی سالها پیش از میلاد مسیح جستوجو كرد. به نظر می رسد نفی و اثبات همین مطابقت بوده كه دو گروه از اندیشمندان یونان باستان را با عناوینی همچون سوفیست و فیلسوف، در برابر یكدیگر قرار داد و به صحنة جدال كشانده؛ بساط دیالكتیك سقراط با امثال پروتاگوراس را گشود و بر سرش بزرگانی مانند افلاطون و ارسطو را پوراند. سرانجام نیز با تلاش فیلسوفان، مطابقت انگاری برای سدههایی چند بر فضای اندیشة متفكّران چیره شد و در شمار مسلمات و بلكه بدیهیات قرار گرفت. فیلسوفان، میداندار عرصة دانش گشتند؛ و اندیشهی سوفیستها به كنج انزوا رانده شد تا آنجا كه سفسطه به مغالطه ترجمه و حامی آن، غلط پرداز و بیمار تلقی شد. ولي پس از قرنها چيرگى، رنسانس اروپا با تردید در این انگاره همراه شد و اینك چهار قرن است كه صدرنشینان پیشین، در تقابل جدي با نو ظهوران عصر روشنگرى، به زیر كشیده و در نشیب قرار گرفته اند. در اين بين انديشمنداني به تكاپو افتاده و در صدد تبيين و تفسيري مبرهن از آنچه قرنها نزد فیلسوفان مسلّم گرفته شده بود، بر آمدند و با استمداد از ميراث صدها سال تلاش فكري و كوشش فلسفى، طرحی نو در انداختند وتفسیری نوین از مطابقت ارائه كردند كه با وجود جنبههای مشترك و شباهتهای بسیاری كه با یافتههای پیشینیان دارد، از امتیازهای ویژهای نیز برخوردار است.

 

متفكر گرانقدر، استاد شهيد مرتضى مطهرى و استاد فرزانه و بزرگش علامة فقيد سيد محمد


صفحه:
کتابخانه دیجیتال بنیاد شهید مطهری