/90

فصلنامه 15 خرداد، دوره سوم، سال سوم، شماره 7، بهار 85 ،ص 102

______________________________________

مفهوم تاریخ و فایده مندی آن از منظر شهید مطهری

 

اردلان، محمد جواد؛

 

    در این مقاله سعی شده است با تتبع در آثار شهید مطهری مفهوم تاریخ و بخشی از دیدگاههای فلسفی ایشان در این زمینه استخراج شود.

 

 

تعریف تاریخ و انواع آن

نخستین بحث مورد توجه، تعریف تاریخ و انواع آن میباشد. به طور كلی تاریخ به سه نوع تقسیم شده كه در اینجا منظور علم تاریخ است. چرا كه تاریخ در معانی دیگر نیز استفاده شده است. به عنوان مثال میتوان به نظام گاهشماری، معرفت المواقیت، توقیت و... اشاره كرد. اما


صفحه:
کتابخانه دیجیتال بنیاد شهید مطهری