• لیست فهرست خالی می باشد
/90

اندیشه ، سال دوم ، شماره ششم ، ص 57

________________________

 

معرفت شناسی در اندیشه استاد مطهری

عبدالله نصری

 

در دهه سی که مباحث اصول فلسفه و روش رئالیسم مطرح شد، استادمطهری مباحث معرفتشناسی را مورد توجه جدی قرارداد. درمجلدات اول و دوم این اثر نه تنها در حواشی که برخی مباحث را نیز به صورت مستقل بیان کردند. در این بحثها ایشان به دفاع از رئالیسم پرداخته و صورتهای مختلف شکاکیت را به نقد کشاندند.

مطالبی که در آن روزگار به وسیله طرفداران ماتریالیسم دیالکتیک مطرح شد، زمینه ساز طرح و نقد و بررسی برخی مسائل شد. البته برخلاف آنچه بسیاری تصورکردهاند "هدف اصلی این کتاب فقط انتقاد از فلسفه مادی" نبود، چرا که دراین صورت نیازی به طرح مسائل دقیق فلسفی نمیبود. به گفته خود استاد:

"هدف اصلی این کتاب به وجود آوردن یک سیستم فلسفی عالی بر اساس استفاده از زحمات گرانمایه هزارساله فلاسفه اسلامی ازثمره تحقیقات وسیع و عظیم دانشمندان مغرب زمین از به کاربردن قوه ابداع و ابتکار است، و لذا دراین سلسله مقالات، هم مسائلی که در فلسفه قدیم نقش عمده را دارد و هم مسائلی که در فلسفه جدید حائز اهمیت است طرح میشود و در ضمن قسمتهایی میرسد که نه در فلسفه اسلامی و نه در فلسفه اروپایی سابقه ندارد. "(1)


صفحه:
کتابخانه دیجیتال بنیاد شهید مطهری