• لیست فهرست خالی می باشد
/90

عنوان مقاله: مطهری، نسبت عدالت و آزادی (24 صفحه)

نویسنده : همایون مصباح، سید حسین

 

چکیده

 

آزادی و عدالت دو اصل و واقعیتی است که صورت و سیرت هرگونه نظام سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، وابستگی تمام به سطح و سقف همنشینی و همیاری آن دو دارد. به ویژه در جهان فرو پیشرفتهی امروزی همنشینی عدالت و آزادی بسیار ضروری و حیاتی مینماید. در این نوشتار تلاش بر آن بوده که ساز و کار نسبت آزادی و عدالت با توجه به اندیشههای استاد مطهری باز نمایانده شود. برای این مهم نخست معنا، ماهیت و ریشهی آزادی و فرق آزادی در انگارهی مطهری با آزادی در مکتب لیبرال به تحلیل در آمده و سپس لوازم و برایندهای این جستار به تفصیل بازگو شده است. و عین همین مراحل و نگاه در باب عدالت نیز دنبال گردیده است و در

  (صفحه 78)

 

درون و تمامی مراحل جستار از آغاز تا پایان نسبت آزادی و عدالت تبیین و تشریح شده است. تبیین و ترسیم نسبت یاد شده همانا به وسیلهی نظمهای ویژهای اجتنابی، کمکی و حمایتی بازگو شده است. بدین معنا که عدالت به زایش نظم کمکی، حمایتی - حفاظتی و حتی اجتنابی میانجامد، آزادی