/90

فصلنامه اندیشه حوزه، سال دوازدهم، شماره دوم، خرداد و تیر 1385، ص 65

__________________________________________

مطهری و نظریه ی سازگاری اسلام و مدرنیته

همایون مصباح، سید حسین؛

 

 

    چكیده

 

در چهار قرن اخیر شاهد تغییرات و دگرگونیهای پرشتاب، اثر گذار و بنیادین در حوزهی زیست انسانی بوده و هستیم. مدرنیته، كه برآمده و برساختهی تحولات نامبرده میباشد، تقریبا تمامی شؤون زندگی بشر را پوشش و تحت تأثیر قرار داده است، مدرنیته هویت سیال و مركب داشته و به همین جهت تغییرها و تاویلهای مختلف را برتابیده است. اما با وجود تنوع تصویری و تفسیری، آن را این گونه میتوان معنا كرد:

مدرنیته روش اندیشیدن و زیستن است كه مؤلفههای اصلی آن را خردورزی، تغییر و پیشرفت میسازد.

از مدرنیته، به معنای یاد شده، معمولاً دو قرائت ارائه شده است:

1 ) مدرنیته پروژهای غربی است.


صفحه:
کتابخانه دیجیتال بنیاد شهید مطهری