• لیست فهرست خالی می باشد
/90

مجله پژوهش های قرآنی، شماره 17 و 18، ص184

مطهری و انسان سالم قرآنی

 

علوی نژاد، سیدحیدر؛

 

 

شهید مطهری درباره انسان، ماهیت، بیماری و سلامتی، نقص و كمال او بسیار نوشته است، دو كتاب از مجموعه مقدمه ای بر جهان بینی اسلامی و نیز كتاب های انسان و سرنوشت، تعلیم و تربیت، فطرت، تكامل اجتماعی انسان، هدف زندگی و انسان كامل در این باره هستند و نیز كتاب هایی مانند فلسفه تاریخ، جاذبه و دافعه علی(ع)، سیره نبوی، و سیره ائمه و كه باز به سرنوشت جمعی یا الگوهای شایسته جامعه انسانی مربوط می شود

 

توجّه فزاینده مكتب های فلسفی و حتّی سیاسی معاصر به مسأله شناخت ماهیت انسان، نیازها، انگیزه ها و غرائز انسان، عوامل سلامت روانی و اجتماعی و راه های تربیت انسان ایده آل، از عمده ترین عواملی بود كه می توانست دانشمندی آگاه به زمان، مانند شهید مطهری را برانگیزد تا در این باره بسیار پژوهش كند و بنویسد، به ویژه كه فرهنگ

 

 

 


صفحه:
کتابخانه دیجیتال بنیاد شهید مطهری