• لیست فهرست خالی می باشد
/90

فصلنامه پژوهشی دانشگاه امام صادق(ع)، شماره 22، ص 173

«مشروعيت» از ديدگاه شهيد مطهري

 

مقصود رنجبر

 

چكيده : مشروعيت از مهمترين مفاهيم مورد بحث در فلسفه و علوم سياسي است. در اين مقاله ضمن بررسي اجمالي مفهوم نظري مشروعيت و ديدگاههاي مختلف اسلامي در مورد مبناي مشروعيت سياسي، ديدگاه شهيد مطهري دربارة مشروعيت حكومت اسلامي بررسي شده است. اساس نظرية شهيد مطهري دربارة مشروعيت تفكيك حكومت به دو دورة دوران حضور و غيبت معصوم (عاست. ايشان نقش مردم را در تاييد مشروعيت حكومت در دو دوران حضور و غيبت يكسان ارزيابي نميكند.

 

 

 

واژه هاي كليدي: مشروعيت ، امام معصوم ، زعامت سياسي ، ولايت فقيه


صفحه:
کتابخانه دیجیتال بنیاد شهید مطهری