/90

فصلنامه اندیشه حوزه، شماره 37،ص117

مسأله عدالت در آراء جان رالز و شهید مطهری

 

اصغری، محمود؛

 

 

    طرح مسأله

 

 

از میان اندیشمندان لیبرال كسانی كه نیاز زمانه را دریافتند و سخن اهل زمان خود را شنیده و نیاز او را درك كردهاند، در تلاشاند تا به گونهای بین اصول لیبرالیسم و آرمان عدالتخواهی جمع نموده و راهی برای جلوگیری از تزاید فقر و نابرابری بیابند. از میان فلاسفه لیبرال میتوان آراء «جان رالز» (2002-1921م) را از این جهت حائز اهمیت دانست.

اما از آنجایی كه عدالتخواهی و حقجویی از اهداف و آرمانهای بلند انقلاب اسلامی است، تا جایی كه به تعبیر مقام معظم رهبری تأمین عدالت اجتماعی موضوع اساسی انقلاب اسلامی بوده است، برای دستیابی به عدالت قطعا باید مبنایی روشن و الگویی معین برای آن در نظر گرفت.

حال سؤال این نوشتار این است كه آیا آراء «جان رالز» میتواند به عنوان الگو برای اجرای عدالت در نظام اسلامی در نظر گرفته شود و نیز در مقایسه با آراء شهید مطهری، كه خود در میان اندیشمندان و متفكران مسلمان از جامعیت و امتیاز ویژهای برخوردار است، كدامیك به واقعیت نزدیك است و در زمینه اجرای عدالت سازگاری بیشتری با جامعه دارد.

نگاهی گذرا به مفهوم و مبنای عدالت

بعد از رنسانس، در اروپا، با برداشتی كه از عالم و آدم در اندیشه متفكران این دوران به وجود آمد، مفهوم عدالت نیز دگرگون شد؛ شاید بتوان در این رابطه


صفحه:
کتابخانه دیجیتال بنیاد شهید مطهری