/90

فصلنامه اندیشه حوزه، شماره 57، ص 143

مبانی دین و توسعه در اندیشه شهید مطهری

 

اصغری، محمود؛

 

 

    چكیده

 

 

این مقاله در پی آن است تا به پاسخگویی به سؤال «رابطهی دین و توسعه» از منظر شهید مطهری بپردازد.

آنچه مسلم است، در نگرش ایشان، هر نوع دینی با توسعه سازگاری ندارد؛ همچنان كه هر معنی و مفهوم، و هر الگو و استراتژی از توسعه نیز با دین همگامی و همراهی نخواهد داشت. به اعتقاد وی، دینی كه بین دنیا و عقبی تعارض میبیند، و یا علم و دین و وحی و عقل را منافی یكدیگر میپندارد؛ هرگز راهی به سوی توسعه، و گامی در جهت توسعه نمیتواند بردارد. كما این كه توسعهای كه انسان را به دین گریزی و خدا فراموشی میخواند، و دستاورد آن به عقب راندن و كنار گذاشتن آموزههای الهی و وحیانی است، با هیچ دینی نمیتواند همراه گردد.


صفحه:
کتابخانه دیجیتال بنیاد شهید مطهری