/90

طلوع ،شماره 25، ص 57

مبادی و مبانی همگرایی مذهبی از منظر استاد شهید مطهری(ره)

پدید آورنده : ریاض احمددار

 

چکیده

 

از منظر استاد مطهری مراد از همگرایی: وحدت در عین اختلافات فرقهای و به رسمیت شناختن دیگران است؛ چراکه وحدت مذهبی نه عملی است و نه منطقی. ایشان این وحدت را «وحدت جبهه» مینامند که در واقع تمسک به اصول مشترک اسلامی در برابر دشمن مشترک خارجی است.

 

نقطه محوری مباحث همبستگی اسلامی وی، عوامل انحطاط مسلمانان میباشد که بر روی سه عامل (انحرافات مسلمانان، دسیسههای بیگانگان، اتهامات مستشرقان) متمرکز است.

 

واژههای کلیدی: همگرایی، تفاهم، وحدت، اجتهاد، حج، کعبه، عقل، مطهری(ره).


صفحه:
کتابخانه دیجیتال بنیاد شهید مطهری