/90

فصلنامه پژوهش های فلسفی - كلامى،سال هشتم شماره اول، صفحه 135

گونه شناسی روی كرد آشتیانی و مطهری به فلسفه غرب

 

رحمتی، حسین علی؛

 

 

    چكیده

 

 

بیش از یك قرن از آشنایی ایرانیان با فلسفههای جدید غرب میگذرد.گونهشناسی روی­كرد اندیشوران ایرانی با این فلسفه، از موضوعهایی است كه امروزه بایستی بررسی و تحلیل شود.

این نوشتار، روی كرد متفاوت مرحوم سید جلال الدین آشتیانی و استاد شهید مرتضی مطهری را به فلسفه غرب بررسی می كند و نوع رویارویی شهید مطهری را دفاعپذیرتر، مفیدتر و كارآمدتر می سنجد. در این مقاله، پس از برخی مباحث مقدماتی، دیدگاههای این دو اندیشمند درباره فلسفه غرب بهگونهای تطبیقی و آن­گاه دلیلهای برتری رویكرد مطهری بیان خواهد می شود.با این وجود ،شیوه مطهری نیز كاستیهایی دارد كه درپایان مقاله به آنها اشاره خواهد شد.

كلیدواژهها: فلسفه غرب، مرتضی مطهری، سید جلال الدین آشتیانی، ایرانیان و فلسفه غرب، فیلسوفان اسلامی و فلسفه غرب.

 

مقدمه

نزدیك به یك و نیم قرن پیش، جامعه (علمی) ما میزبان میهمان خوانده یا


صفحه:
کتابخانه دیجیتال بنیاد شهید مطهری