/90

مجله قبسات، شماره 30و31، ص 119

كاركرد معرفتی نظریه فطرت در اندیشه استاد مطهری

 

فرامرز قراملكی، احد؛

 

 

 

 

 

چكیده

 

نظریّة فطرت بر ویژگیهای خاص انسانی در سرشت و خلقت وی اشاره میكند كه انسان را از حیوانات متمایز میسازد. استاد مطهری این نظریه را از معارف اسلامی، قرآن و سنت، اخذ میكند و با نظریّهپردازی و مفهومسازیفلسفی از آن، در گشودن بسیاری از معضلات كلامی و دینپژوهی بهكار میبرد. نقش مبنایی نظریّه فطرت را در سامان بخشیدن به اندیشة استاد مطهری میتوان رؤیت كرد. معرفتشناسی، خداشناسی، جهانشمولی و جاودانگیاخلاق، انسانشناسی و اصالت انسان، فلسفه تعلیم و تربیت و بسیاری از مباحث دینشناسی چون پلورالیزم، منشأدین، گونههای دینداری، منطق فهم دین در اندیشه استاد مطهری به نظریّه فطرت استوار است. به همین دلیل نقدنظریه فطرت چالش مبنایی را به میان میآورد.

 

واژگان كلیدی: نظریه فطرت، استاد مطهری، جهانشمولی، اخلاق، پلورلیسم، معرفتشناسی.

 


صفحه:
کتابخانه دیجیتال بنیاد شهید مطهری