• لیست فهرست خالی می باشد
/90

فصلنامه پژوهشهای قرآنی ،شماره18-17، ص 56

قرآن و آزادي از منظر استاد مطهري

 

محمد بهرامي

 

تاريخچه آزادى در غرب با فراز و نشيب هاى بسيارى همراه بوده است. پيش از رنسانس، كليسا آن چنان عرصه را بر انديشمندان تنگ كرده بود كه آزادى آرزويى دست نايافتنى مى نمود. اين واقعيت سبب گرديد كه بحث درباره حقوق انسان، جدا از ابعاد فلسفى آن، در قالب اصولى به عنوان حقوق بشر به تصويب رسد و به تدريج دولت ها ملزم به رعايت آن گردند. متفكران و انديشمندان بسيارى در سراسر دنيا با گرايش ها و باورهاى گوناگون و با انسان شناسى هاى ناهمسو بر مدار آزادى و حقوق بشر در برابر يكديگر ايستادند. از آن جمله گروهى از متفكران اسلامى به بحث درباره آزادى و نسبت آن با دين پرداختند و در اين ميان برخى به كلى منكر نقش دين در صحنه مسائل سياسى و اجتماعى گرديدند و حقوق بشر غربى را يكجا پذيرفتند.


صفحه:
کتابخانه دیجیتال بنیاد شهید مطهری