/90

علوم سیاسی، سال چهارم، شماره سیزدهم، بهار80، ص180

عنوان مقاله: فلسفه حق در اندیشه سیاسی آیة الله مطهری

نویسنده : توسلی، حسین

 

 

مقدمه

 

امروزه در پی مباحثات و تأملات طولانی متفکران در تحلیل مقولههای سیاسی و تنقیح نسبت و ارتباط میان آنها، با شبکه نسبتاً سامان یافتهتری از مفاهیم مواجهیم که میتواند در مقام تبیین منظومه فکر سیاسی اندیشمندان نقش مهمی ایفا کند. عناصر مفهومی و سؤالات طبقهبندی شدهای که حاصل این تجزیه و تحلیلهاست به مثابه تور مناسب، محقق را در اصطیاد و ساماندهی انبوه اظهارات پراکنده و فهم روشمند آرای مورد نظر یاری میرساند و نیز به منزله الفبا و زبان گویایی است که توصیف و انتقال یافتهها به دیگران را تسهیل میکند؛ البته ممکن است محدودیتهای احتمالی و برخی لوازم غیر لازم در این الگوهای پیش ساخته، خود را به موضوع شناخت تحمیل کند و به اصطلاح، حجاب حقیقت گردد، بهخصوص مقولههایی که دارای بار ارزشی است ظرافت و حساسیت بیشتری دارد.

 

از جمله مفاهیم معدودی که میتوان آن را از مقولههای کلیدی در حوزه فلسفه سیاسی قلمداد کرد، «حق» است که در زمره مقولههای ارزشی قرار میگیرد. دیدگاه هر متفکر در این باره پایههای اصلی نظریه او را درباب نظم مطلوب سیاسی تشکیل میدهد.

 

آیةاللّه مرتضی مطهری از عالمان سرآمد معاصر است که از برجستگیهای ایشان، توجه عمیق و فنی به مسائل متنوع اجتماعی زمان خویش است. شایسته است دقایق آرای ایشان که برای محققان در


صفحه:
کتابخانه دیجیتال بنیاد شهید مطهری