/90

قبسات ،سال نهم، زمستان 1382،ص 33

فلسفه اخلاق از دیدگاه استاد شهید مطهری

 

محمد محمدرضایی (1)؛

 

 

 

 

چكیده:

 

این مقال بر آن است تا فلسفه اخلاق از دیدگاه استاد شهید مطهری را مورد بررسی قرار دهد. ابتدا به تعریف فلسفه اخلاق و شاخههای آن و روابط آن، با حكمت عملی و همچنین به معیار فعل اخلاقی اشاره شده؛ سپس شاخههای مهمّ فلسفه اخلاق كه اخلاق دستوری و فرا اخلاق به شمار میرود، مورد بحث قرار گرفته است.

 

در اخلاق دستوری از راه تحلیل عقلانی، تلاش میشود به معیارها و قواعدی دست یابیم كه به واسطه آن میتوانیم مشخّص كنیم چه كاری خوب و چه كاری بد است. در این حوزه، به اخلاق غایتگرایانه و وظیفهگرایانه اشاره شده و در آخر، نظریه شهید مطهری به نام نظریه پرستش در حوزه اخلاق مورد بحث قرارگرفته است. در ادامه، مؤلّف به نظریات متفاوت در حوزه فرا اخلاق كه به اخلاق دستوری ناظر است و تعابیر و واژههای اخلاقی را مورد بحث قرار میدهد، اشارهكرده است كه عبارتند از: 1. طبیعتگرایی اخلاق؛ 2. غیرطبیعتگرایی اخلاق یا شهودگرایی؛ 3.غیرشناختگرایی اخلاقی.

 

 


صفحه:
کتابخانه دیجیتال بنیاد شهید مطهری