• لیست فهرست خالی می باشد
/90

فقه، شماره بیست و سوم، ص 3

فقه در چشم انداز شهيد مطهرى

 

محمدحسن نجفى

 

فقه، درخورِ جايگاهى كه دارد بايد از چنان رشد و بالندگى برخوردار باشد كه بتواند همپا، بلكه پيشاپيش حركت شتابان زندگى انسان امروز حركت كند و هر آن، افقهاى جديدى را فرا روى خواهندگان و آرزومندان بگشايد و پاسخ گوى انبوه نيازهاى فردى و اجتماعى باشد. دانشى كه فلسفه وجودى خود را روشن كردن تكليف يكان يكان، چه در زندگى فردى و چه زندگى اجتماعى مى داند، و (فعل مكلف) محور تمامى پژوهشها و بررسيهاى اوست، نمى تواند از دگرديسيهاى پرشتابى كه برگرداگرد (فعل مكلف) تنيده است، چشم بپوشد.

 

اين جايگاه عالمان دين و فقيهان روشن انديش را متعهد مى سازد، تا به پيشباز مسائل نو پيدا بروند و با رو در رويى با هر گزاره و مسأله جديد، بابى تازه بگشايند و با همان دقت، وسواس و نكته سنجيهاى پيشينيان به اجتهاد و استنباط بپردازند، تا پيوند فقه و زندگى را جل وه گر سازند و توان مندى فقه شيعه را در پاسخ گويى به نيازهاى انسان امروز، پاس دارند.

 

متأسفانه با آن كه، امروز هم نيازها و هم تواناييها و شرايط خود را بر فقه و فقيهان عرضه داشتند، ولى بين آن جايگاه و اين رسالت، فاصله بسيار است.


صفحه:
کتابخانه دیجیتال بنیاد شهید مطهری