/90

فقه، سال یازدهم، سی ونهم، ص288

عیوب فسخ نكاح حصری یا تمثیل با تكیه بر مبانی اجتهادی استاد مطهری

 

منابع مقاله:

فصلنامه فقه (كاوشی نو در فقه اسلامی)، شماره 39، اسماعیل آبادی؛

 

 

    نكاح، از جمله قراردادهای مقدّسی است كه در همه جوامع بشری به دیده احترام بدان نگریسته می شود، زیرا در پی این قرارداد، كوچك ترین نهاد جامعه، خانواده، پدید می آید و سرنوشت افراد در آن رقم می خورد. از این رو، مستحكم نگه داشتن این نهاد و جلوگیری از گسست رشته و پیوندهای آن به دلیل هرگونه عیب و بهانه ای ضروری می نماید؛ تزلزل پایه های خانواده و از بین رفتن آن، زیانی بس سنگین برای جامعه در پی دارد كه باید از آن دوری گزید.

 

 

از سوی دیگر، نباید از دیده دور داشت كه خانواده، كانون مهر و محبت است و افراد، در آن به یكدیگر عشق می ورزند و پدر و مادر، مهر و محبت خود را به پای فرزندان می ریزند. حال اگر این مهم نیز به دلیلی میسّر نگردد بلكه مهر و محبت، جای خود را به كینه، نفرت و دشمنی دهد و خانواده به كانون كشمكش و درگیری تبدیل شود، ناگزیر پیوندهای زناشویی نیز از هم خواهد گسست.

با این همه، لزوم پایبندی به عقد، اقتضا می كند كه رشته عقد نكاح در


صفحه:
کتابخانه دیجیتال بنیاد شهید مطهری