• لیست فهرست خالی می باشد
/90

مجله فروغ اندیشه بهار 1383، شماره 7 ، ص 6

علم از دیدگاه شهید مطهری

 

پرورش، حسن؛

 

 

تعریف علم:

 

علم(به كسر عین)یعنی دانش و متكلمان گویندعلم، عبارت است از صفتی كه موجب تمیز اشیاء از یكدیگر میشود. [1]

 

و علم از نظر منطقیین:حضور صورتی از شیء خارجی در ذهن؛ولی علم از دیدگاه فلاسفه بدیهی است و تعریف حقیقی آن مشكل است.

 

ولی در عصر یونانیها، جماعتی پیدا شدند، به نام سوفسطائیها كه وجود علم را انكار كردند و گفتند اصلا به هیج چیز علم نداریم.و درباره هر چیزی شك میكردند.حتی در خودشان و در شكشان هم شك میكردند.جمعی دیگر بنام شكاكها كه مسلكی نزدیك آنها داشتند، از آنان پیروی نمودند. آنها هم وجود علم را خارج از خود و افكار خود یعنی از ادراكات خود، نفی نموده و برای خود، ادلهای تراشیدند.

 

اول:قویترین و روشنترین علوم كه از اداراكهای حاصل از حواس ظاهری ما سرشار است از خطا و غلط.مثلا شعله آتشگردان را به صورت دائره میبینیم.

 

دوم:ما به هر چیز كه خارج از وجود ماست، اگر بخواهیم دست بیابیم و بدانیم كه چیست؟و چگونه است؟به وسیله علم دست مییابیم.پس در حقیقت ما به علم خود دست یافتهایم نه به آن چیز.مثلا میخواهیم ببینیم كبوتر چیست؟و چگونه است؟ما از راه علم یعنی ارتسام نقشی از كبوتر در ذهن خود كبوتر را میشناسیم.پس ما در حقیقت كبوتر ذهن خود را دیده و شناختهایم و نه كبوتری كه در خارج از وجود ما، و لب بام خانه ماست.با این حال، ما چگونه میتوانیم به حقیقت موجودی از موجودات دست پیدا كنیم؟

 

جواب از شبهه اول:این دلیل، خودش، خودش را باطل میكند، برای اینكه وقتی بنا باشد به هیچ فرضیه تصدیقی، اعتماد نكنیم، به قضایایی هم كه دلیل شما از آن تشكیل شده، نباید اعتماد كرد. علاوه بر اینكه اعتراف به وجود خطاهای بسیار، خود، اعتراف به وجود صواب هم هست.

 

علاوه بر این، مگر غیر سوفسطائیان كه به علم، اعتماد میكنند، ادعا كردهاند كه تمامی تصدیقاتشان صحیح و بدون خطاست.كسی چنین ادعائی نكرده است.

 


صفحه:
کتابخانه دیجیتال بنیاد شهید مطهری