/90

مطالعات راهبردي زنان،سال دوازدهم، شماره 46،زمستان1388،ص49

 

چكيده

 

«عدالت» از حيث مفهوم شناختي، به معاني: تعادل و توازن، تساوي در شرائط مساوي، تفاوت در شرائط متفاوت، دادن حق هر صاحب حقي و قرار گرفتن هر چيزي در جاي خود مي­باشد. در اين نوشتار مفاهيم و مباني «عدالت» و «جنسيت» و ترکيب «عدالت جنسيتي» از منظر علامه طباطبايي و شهيد مطهري مورد بررسي قرار گرفته و معلوم مي­شود، يگانه مرجع حقوقي نظام آفرينش، غايتمندي فعل الهي، رابطه وثيق حق و تکليف، حق و عدالت، وحدت انگاري عالم وجود و نسبت طبيعت و فطرت انساني نظام ارزشي اسلام در جريان «عدالت جنسيتي» معنا و مبناي خود را نشان مي­دهد؛ مساوات ملازم بلکه متحد با عدالت و عدالت ريشه در تساوي دارد تا نفي تبعيض در آن يک اصل اصيل و قطعي باشد و «تشابه» اساساً موضوعيت ندارد؛ اگر چه مساوات مطلق غيرممکن و مطلوب هم نيست؛ زيرا تفاوتهاي طبيعي و اکتسابي چنين حکم ميکند.

 

کليد واژه

 

عدالت، جنسيت، تکليف، تفاوت، تشابه، خانواده.


صفحه:
کتابخانه دیجیتال بنیاد شهید مطهری