• لیست فهرست خالی می باشد
/90

رشد معلم، دوره نوزدهم، شماره هشت، ص40

عدالت اجتماعی در اندیشۀ شهید مطهری

 

چکیدۀ مقاله

 

در مقالۀ حاضر، به تحلیل موضوع عدالت اجتماعی در اندیشۀ استاد شهید مرتضی مطهری پرداختهایم.این سیاهه ناچیز، که در حد بضاعت این حقیر، چنگ به گیسوی تحریر زده است، در چهار بخش خلاصه میشود:

بخش اول با عنوان مفهوم عدالت که در آن به تعریف واژۀ عدالت و نیز واژۀ ظلم در برابر عدالت پرداختهایم.

بخش دوم با عنوان عدالت اجتماعی در اسلام که بخشهای گوناگون اهمیت اعتقادی مسلمین به این اصل، نگاه قرآن به عدالت، مقایسه عدالت با جود و بخشندگی، تفاوت عدالت با مساوات، بار ارزشی عدالت، رابطه عدالت با بخت و چگونگی به وجود آمدن فلسفه بخت و نمونههایی از واژۀ بخت در ابیات شعرا و نیز رابطۀ بیعدالتی و اخلاق، مورد بررسی قرار گرفته است.

در بخش سوم موضوع عدالت اجتماعی و جایگاه آن در حکومت اسلامی، با نگاهی به شرایط حاکم اسلامی و عملکرد خلفای راشدین، تبیین شده است.

در آخرین بخش، با عنوان عدالت اجتماعی و انقلاب اسلامی ایران، کندو کاوی در جایگاه عدالت اجتماعی در حکم یکی از ارکان اصلی انقلاب، تشابه دعوت پیامبر اکرم(ص)با انقلاب اسلامی ایرن در جهت استقرار عدالت و آفتها و خطراتی که رعایت نکردن عدالت برای انقلاب در پی خواهد داشت، صورت گرفته و نیز به پیوست، فهرست منابع و مآخذ استفاده شده آورده شده است.

یادت نمیکنم به همه عمر ز آنکه یاد آن کس کند که دلبرش از یاد میرود

(به تصویر صفحه مراجعه شود) استاد شهید مرتضی مطهری، بیشک یکی از احیاکنندگان دینی عصر ماست.اندیشههای شفاف او در عرصههای گوناگون اجتماعی، سیاسی و فرهنگی، راهگشای اندیشهای نوین در نگرش به اسلام ناب گردید.حیات علمی درخشان آن شهید سعید، همواره در کوشش برای حل معضلات اجتماعی روز و پاسخگویی به پرسشهای گوناگونی سپری شده که در اثر القائات مسمومانه کجاندیشان و دشمنان دین رواج یافته بود.تلاشهای عظیم فکری و علمی او نه تنها ادبا و مفسران و فیلسوفان، بلکه روح تشنه همۀ قشرهای مردم را سیراب ساخت و شهادتش فتح الباب دیگری برای تفکر و تأمل زندگان پس از اوبود تا«برای خدا زیستن و برای خدا مردن»را از آن مطهر همیشه شاهد، یادگار همۀ عمر سازند.

در این مقاله موضوع عدالت اجتماعی در اندیشۀ شهید مطهری از دیدگاههای زیر مورد توجه قرار گرفته است:

1-مفهوم عدالت.

2-عدالت اجتماعی در اسلام.

3-عدالت اجتماعی و حکومت اسلامی.

4-عدالت اجتماعی و انقلاب اسلامی ایران.


صفحه:
کتابخانه دیجیتال بنیاد شهید مطهری