/90

مجله دانشگاه اسلامی ، شماره 18 و 19،ص 199

 

 

غیر كاربردی ارائه میدهند كه توانایی ادارهی فرد و جامعه را ندارد، چرا كه پاسخ به پرسشهای فراموش شده و غیركاربردی، كاری عبث و پوچ است.

 

ج) در نظر نگرفتن اقتضائات زمانه از دیگر مشكلات است، در حالیكه «مقتضیّات عصر ایجاب میكند كه بسیاری از مسائل مجددا مورد ارزیابی قرار گیرد»(1). پرواضح است كه در نظر نداشتن پیشرفت زمانه و قناعت به ارزیابیهای گذشته، باعث برداشت نامطلوبی از دین در مواجهه با مسائل جدید میشود و از آن چهرهای ناتوان ترسیم میكند و آن را به عنوان رسم و رسومی كهنه و زنگار گرفته معرفی مینماید.

 

قطعا این سنخ اشكالات، نمونههایی از فقدان ارتباط درست و كافی بین متصدّیان امور فرهنگی و علمای دین، و اقشار مختلف جامعه و وجود نارسایی در ارائهی صحیح معارف دینی به آنهاست. ولی آنچه در این وادی مهمتر از آسیبشناسیهای صرفا نظری است، توجه به راهكارهای عملی و كارآمدی است كه این نقیصه را در رابطه با نشر و بسط فرهنگ دینی جبران میكند.

 

توجه به نقش عالمان موفق دینی، به عنوان الگو و اسوههای قابل پیروی (كه چالشها را به خوبی شناسایی كرده و در مقابله با آنها به بهترین روشها؛ حركتهای تأثیرگذاری را ایجاد كردهاند)، از اهمیّت به سزایی برخوردار است؛ لذا بررسی ویژگیهای كسانی كه با این نوع دغدغهها آثار گرانباری خلق كردهاند لازم و ضروری است. در میان اسلامشناسان و عالمان دینی معاصر، استاد شهید مرتضی مطهری(ره) از معدود قهرمانان این میدان است كه آثار او در مقایسه با آثار دیگر اندیشمندان بزرگ، دارای ویژگیها و ممیّزات منحصر به فردی است و به خاطر همین ویژگیهاست كه بر مطالعهی این مجموعه آثار، برای ورود به

 

______________________________

 

1.     استاد مطهری(ره)،نظام حقوق زن در اسلام،تهران، انتشارات صدرا، 1369، ص 13.

 

 

 


صفحه:
کتابخانه دیجیتال بنیاد شهید مطهری