/90

فصلنامه كتاب نقد، شماره 16،ص293

ضد اصلاحات و تحجر در دیدگاه استاد مطهری

 

ذوعلم، علی؛

 

 

    خلاصه :

مقام معظم رهبری از ضرورت اصلاحات سخن گفتند و به دو نگرش افراطی و تفریطی اشاره كردند كه یكی را «تحجّر» و آن دیگری را «انحراف» نامیدند و اصلاحات اسلامی و انقلابی را امری ذاتی انقلاب و اسلام و نادیده گرفتن ضرورت آن، یا عدم تعریف آن در چارچوب اصول و ارزشهای اسلامی و انقلابی را موجب ركود، انجماد یا انحراف خواندند. این مقاله درصدد تبیین مؤلفهها، حدود، قلمرو و مصادیق «تحجّر» از دیدگاه استاد مطهری رحمةاللّه علیه بعنوان نظریهپرداز برجسته جمهوری اسلامی میباشد.

 

 

 

بر مبنای نگرش الهی و توحیدی به انسان، حسّ تعالیجوئی همه جانبه و دائمی او حدّی نمیشناسد و به مقتضای روح الهیِ دمیده شده در انسان، برای تعالی و پیشرفتِ حقیقی بشر همواره افقهائی برتر قابل تصور است كه انسان را بهسوی خود بخواند و بركشد. انبیاء الهی و شرایع توحیدی آمدند تا راهِ پیشرفت انسان را هموار كنند و اسلام، این حسِّ متعالی و مقدس را ستوده است. مهم این است كه مسیر بروز حسِّ تعالیجوئی و پیشرفتطلبی، تعریف شود و دچار انحراف و سوءاستفاده نگردد. اسلام، دین تكامل، رشد و تعالی انسان است و هدفی جز كمك به این شاهكار هستی برای نیل به خلیفةاللّهی و سوق دادن او به تعالیِ حقیقی و واقعی ندارد، رشد و پیشرفتی كه هیچ حدِّ یقفی برای آن متصور نیست. «قد تبیّن الرّشد من الغیّ» نشان میدهد كه اساسا راه خدا، راه «رشد انسان» است.

اكنون كه جهان بشریت قرنهای پر تجربهای را در عرصه افكار و مكاتب و اندیشهها پشت سر نهاده است، بیش از هر زمان دیگری مجال جلوهگری برجستگیهای دین حقّ خدا فراهم آمده است و تجربه موفق اسلام در جریان انقلاب اسلامی سال 57 در ایران، ظرفیت و توان عظیم این دین الهی را معجزهآسا به نمایش نهاد.


صفحه:
کتابخانه دیجیتال بنیاد شهید مطهری