• لیست فهرست خالی می باشد
/90

حکومت اسلامی، سال 9، شماره اول، صفحه 29

شهيد مطهرى و نقد مبانى سكولاريسم

 

محمد حسن قدردان قراملكى (1)

 

مقدمه

 

پيش از بررسى نقدهاى استاد شهيد بر سكولاريسم، به نكاتى (تعريف و پيشينه سكولاريسم نسبت دين و سياست) به عنوان مقدمه اشاره مىشود:

 

تعريف سكولاريسم

 

سكولاريسم (Seacularism) در اصطلاح، در معانى مختلف مانند: «جدا انگارى دين و دنيا» ، «غير مقدس و غير روحانى» ، «عقلانيت» و «علم گرايى» به كار مىرود . (2)

 

واژه لاتينى آن، سكولوم (Seaculum) ، به معناى قرن و سده مىباشد . سكولوم در زبان كلاسيك مسيحيت، نقطه مقابل ابديت و جاودانگى الوهيت؛ يعنى زمان حاضر است و در اصطلاح به معناى هر چيزى است كه به اين جهان تعلق دارد و به همان مقدار، از خداوند و الوهيت دور است . واژه ژرمنى آن (Weltich) به معناى «اين جهانى» است كه به دنياى كنونى و مسائل آن نظر دارد . (3)

 

كاربرد اصطلاح سكولاريسم در جهان غرب، در معانى ذيل است:


صفحه:
کتابخانه دیجیتال بنیاد شهید مطهری