/90

فقه، شماره 39، ص 123

شریعت سهله و سمحه با تأکید بر نظریه استاد مطهری

عابدینی، احمد

 

 

 

برگزیدن موضوع شریعت سهله و سمحه از نگاه استاد مطهرى از آن روى بود که از سویى، این لفظ در زمان ما چنان در معانى گوناگونى به کار مى رود که برخى از آن سازگارى و برخى دیگر سازش کارى فهمیده اند، و از سوى دیگر، فقیهان نیز در اصول فقه و فقه، با تمسک به علم اجمالى، احتمال عقاب، حُسن ادراک واقع و چنان به احتیاط هاى فراوان روى کرده اند که شریعت سهله و سمحه هرگونه معنى شود، جایگاهى در فقه به خود نبیند. و به وضوح روشن است که دین صعب و پر احتیاط، جاذبه که ندارد هیچ بلکه سرتاسر دافعه خواهد بود و امکان تطبیق یک نظام بر آن غیرممکن.

 

بنابراین، توضیح نظر استاد در این باره و بیان راه و مرامشان همراه با استدلال هاى آن، مى تواند چون شمعى فرا رویمان، اسلام حقیقى را از زیر خروارها گرد و غبار احتیاط و حسن ادراک واقع، نمایان سازد. تا آن گاه شریعت را چنان فهم کنیم که صعب و خشن ننماید و در عین حال، به سازش کارى و ویران سازى پایه هاى شریعت نیز نینجامد.


صفحه:
کتابخانه دیجیتال بنیاد شهید مطهری