/90

فصلنامه دانشگاه اسلامى، شماره 15، ص 129

سه متفكر معاصر و دانشجویان

(امام خمینی (ره)، استاد مطهری، دكتر شریعتی)

 

مجتبی زاده، عبدالكاظم؛

 

 

 

    چكیده

 

 

دانشجویان در شكلگیری و پیروزی انقلاب اسلامی دارای نقش عمده و برجستهای بودهاند. شكلگیری اندیشهی انقلابی و پرورش تفكر اسلامی، ماحصلِ تلاش متفكران و اندیشمندانی بوده است كه با توجه به دارا بودن ویژگیهایی، مورد توجه و اقبال دانشجویان قرار گرفتند. در این نوشتار به معرفی و بررسی تفكرات سه تن از این اندیشمندان؛ دكتر علی شریعتی، استاد شهید مطهری و حضرت امام خمینی(ره) به اجمال پرداخته شده است.

واژگان كلیدی

دانشجویان ـ انقلاب اسلامی ـ امام خمینی(ره) ـ استاد مطهری ـ دكتر شریعتی


صفحه:
کتابخانه دیجیتال بنیاد شهید مطهری