• لیست فهرست خالی می باشد
/90

اندیشه حوزه، سال 6، شماره 2، ص 7

تمامی مباحث ـ اعم از سیاسی، اجتماعی، اخلاقی، تربیتی و حتی دینی ـ ایشان رنگ و بوی فلسفه صدرایی دارد. مرحوم مطهّری را میتوان بزرگترین مترجم و شارح فلسفه صدرایی به زبان مسائل اجتماعی و کاربردی دانست. وی به رغم پذیرش مبادی فلسفی پیشین هرگز در تحلیل مسائل از دیدگاه تجدیدنظرطلبانه فاصله نگرفت و البته این پارادوکسی است که شهید مطهری تا پایان عمر با آن روبرو بود.

 

از عوارض این پارادوکس زبان و گفتمان ایشان است. زبان و گفتمان وی نتوانست با زبان و گفتمان سایر روشنفکران همسانی یابد و همین امر سبب بروز پارهای از اختلافنظرها بین وی و دیگر روشنفکران گردید. این ناهمسانی در زبان، هم در مقابل روشنفکران و نظریهپردازان جدید و هم در مقابل اندیشهمندان دینی و سنتی حوزههای علمیه به وجود آمد. لذا همان گونه که نتوانست در میان نظریهپردازان جدید اقبال چندانی یابد در بین اندیشهمندان سنتی دینی نیز با اقبال کمتری روبرو گردید؛ اگر چه در صحنه اجتماع و تأثیرگذاری ژرف در اندیشه دینی خوش درخشید.

 

02 استاد مطهری کمتر به مقوله روشنفکری پرداخته و بیشتر اندیشه روشنفکران مسلمان را مورد نقادی قرار داده است، ولی از لابلای اندیشه ایشان میتوان دیدگاه وی را نسبت به مقولاتی چون هویت، رسالت، معایب، محاسن روشنفکری و روشنفکر مسلمان به دست آورد.

 

با دو رهیافت میتوان به تحلیل و تفسیر روشنفکری پرداخت:

 

1. رهیافت «باید»ها؛ این رهیافت صفاتی را مورد بحث قرار میدهد که یک روشنفکر حقیقی باید دارای آن صفات


صفحه:
کتابخانه دیجیتال بنیاد شهید مطهری