• لیست فهرست خالی می باشد
/90

فصلنامه پیام، شماره88، ص92

 

 

مقدمه

 

در برهههایی از تاریخ و هر از چندگاهی شخصیتهایی پیدا میشوند که در یک رشته یا حوزه علمی شهره آفاق شده و زبانزد خاص و عام میگردند. این دانشمندان تنها در حوزه تخصص خود وارد میدان شده و به مصاف با سوالات رفته، در مناظرات علمی شرکت میکنند. در این میان فرزانگان و فرهیختگان دیگری هستند که با توجه به شایستگیها و ظرفیتهای وجودی خود، و نیز تواناییهای خدادادی، در حوزههای گوناگون علمی و دینی وارد شده و هدایتگر انسانهای شیفته علم و حقیقت در حوزههای گوناگون میگردند. در میان این شخصیتهای بزرگ در آسمان فقاهت، کلام، تفسیر، رجال، فلسفه، منطق، تاریخ و... نام استاد شهید مرتضی مطهری از درخشش ویژهای برخوردار میباشد، به گونهای که امروز متفکران و خردورزان ما به نام این متکلم بزرگ در میان خود مباهات میکنند. آنها نیک میدانند عصر شکوفایی اسلام در طول تاریخ همواره وامدار حرکت این انسانهای بزرگ بوده است.

 

استاد مطهری توانست با بصیرت دینی و شناخت عمیقی که از اسلام و مکاتب دیگر داشت ضمن تشریح آموزههای دینی، دفاع از آنها را در دستور کار خود قرار دهد. دغدغه آن یگانه دوران دفاع از دین بود؛ لذا با ژرف اندیشی و وسعت دید خود به عنوان دیدهبانی بزرگ ضمن شناسایی شبهات و جواب آنها، اسلام را به دور از هر گونه پیرایش و آرایش به نسل مشتاق نشان داد. او که خود یک متکلّم بزرگ بود معتقد بود کار یک متکلم جمع آوری، فهم و تبیین گزارههای دینی و مذهبی و دفاع از آنها میباشد. او معتقد بود که کلام همانند فلسفه موضوع واحدی ندارد؛ زیرا موضوع مشخص داشتن برای علومی است که مسائل آن علوم وحدت ذاتی دارند؛ اما علومی که مسائل آن وحدت اعتباری دارند نمیتوانند موضوع واحدی داشته باشند. بنابراین نظریه، علم کلام مجموعه مطالبی است که برای دفاع از حریم دین و اثبات دین و رد دیدگاههای مخالفان و معاندان به کار گرفته میشود. این مجموعه مطالب را از هر جا و از هر علمی میتوان فراهم ساخت و بدین سان متکلم میتواند بر عرصه مسائل جامعهشناسی، روانشناختی، اخلاق، حقوق و مانند آن پای نهد و از آن لحاظ که با دین و دیانت پیوند میخورد بدانهانظر کند و اگر در این مسائل علیه دین نتایجی برآمده


صفحه:
کتابخانه دیجیتال بنیاد شهید مطهری