• لیست فهرست خالی می باشد
/90

فصلنامه اندیشه حوزه، شماره 57،ص 25

روش قرآن پژوهی استاد مطهری

 

احمدزاده، مصطفی؛

 

    چكیده

 

 

در این مقاله روش تفسیری استاد شهید مطهری مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. نویسنده، نخست، به گزارش عصر استاد مطهری پرداخته و گونهشناسی آثار قرآنی و پیش فهمهای تفسیری ایشان را گزارش كرده است. سپس به ویژگیهای روش تفسیری استاد روی آورده و از روشهای تفسیر عقلی، تفسیر قرآن به قرآن، تفسیر اثری، تفسیر ادبی، تفسیر علمی، تفسیر موضوعی و تفسیر عصری سخن به میان آورده و در هر بخش، ابتدا، روش تفسیری مربوطه را تعریف كرده و سپس با استناد به آثار و سخنرانیهای استاد، جایگاه آن روش را در روش تفسیری استاد مورد بررسی قرار داده و، با ذكر یك یا چند مثال از آثار ایشان، دیدگاه خود را به


صفحه:
کتابخانه دیجیتال بنیاد شهید مطهری