/90

مجله پانزده خرداد، شماره 26 و 27، ص81

رهیافت شهید مطهری در قبال تهاجم فرهنگی غرب

 

 

شیرخانی، علی؛

 

«فرهنگ» به مجموعهای از باورها و پندارهای ارزشی اطلاق میشود كه در آداب و رسوم،زبان،ادبیات،مذهب و سایر باورها و میراثهای فرهنگی تجّلی مییابد،و بر خلق و خوی مردم اثر میگذارد و تهاجم به آن فرهنگ،به معنای تلاش همهجانبه ملتی با فرهنگ خاص،برای تحمیل فرهنگ خویش بر سایر جوامع خواهد بود.

 

«...آنچه كه در تهاجم فرهنگی آماج حملات قرار میگیرد،باورها،ارزشها و رفتارهای جامعه است و فرهنگ مهاجم تلاش میكند تا تغییر بنیادین در فرهنگ و باورهای آن جامعه به وجود آورد(1).

 

تهاجم فرهنگی،در طول تاریخ از نقاط مختلف جهان به نقاط دیگر آغاز شده و همواره این روند از منطقهای به منطقه دیگر ادامه یافته است؛اما در چند دسه اخیر، تهاجم فرهنگی غرب به كشورهای جهان سوم و از جمله ایران و نتیجه آن تهاجم- از خودباختگی فرهنگی و غربزدگی برخی از عناصر فرهنگی و سیاسی ایران- یكی از جریاناتی بوده است كه در ایران ریشه 150 ساله دارد،و در بعضی موارد نیز نقش بازدارنده در برابر نهضتهای اسلامی و ملّی داشته است.غربزدگی در اصل یك جریان فكری و اعتقادی است و گرایشهای رفاهطلبانه،فرهنگ مصرفی،تجملپرستی، ایدئولوژیهای التقاطی و...از عوارض منفی این جریان فكری میباشند.

 

بعد از پیروزی انقلاب اسلامی،به دلیل وجود تهاجم نظامی استكبار جهانی به

 


صفحه:
کتابخانه دیجیتال بنیاد شهید مطهری