/90

فصلنامه حکومت اسلامی، شماره 31 ،ص 154

رهبری در فرهنگ اسلامی از دیدگاه شهید مطهری

قوامی، سید صمصام الدین

از جمله مباحثی که استاد شهید مطهری در آثار خود به خوبی به آن پرداخته، مساله رهبری اسلامی است که به شکلی ریشه ای و بر اساس معارف پایه ای دین، به تنقیح آن همت گماشته است . ایشان رهبری را مرادف امامت معرفی می کند; همانگونه که نبوت و راهنمایی را به یک معنا می داند . بر این اساس، رهبری برخاسته از اصول دین و امری مبتنی بر اعتقادات بنیادین اسلامی است و با توجه به جایگاه ویژه ای که امر رهبری در نظریه های نوین مدیریت پیدا کرده، تا آنجا که آن را عنصری فراتر از مدیریت می دانند (در عین حال که در خلال مباحث مدیریت طرح می شود) ضرورت پردازش نظریه رهبری در اسلام جلوه بیش تری می یابد و می تواند کمک خوبی به مدیریت پژوهان نیز به حساب آید .

اصلی ترین نظریه و دیدگاه استاد شهید در خصوص رهبری را می توان در «یادداشتهای رهبری و مدیریت » ایشان جستجو کرد که در حقیقت هسته مرکزی بحث به حساب می آید و شاخ


صفحه:
کتابخانه دیجیتال بنیاد شهید مطهری