/90

اندیشه، شماره 2، ص5

راهبردها: نگاهی به كارنامه ی شهید مطهری در حوزه ی مطالعات میان رشته ای دین

علیزاده، بیوك

فصلنامه اندیشه حوزه، شماره 58، ؛

 

چكیده

شهید مطهری از جمله متفكران ژرف اندیش، سخت كوش و دریا صفتی است كه كارنامهی بسیار پرباری را به یادگار گذاشته است. از حسن حظ او بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران به رهبری امام خمینی قدسسره ، استاد محبوب شهید مطهری قدسسره ، زمینهی بسیار مساعدی برای اقبال به آثار ایشان پدید آمد و كتابهای تألیف شده توسط ایشان، فیشهای مطالعاتی و یادداشتهای شخصی، متن پیاده شدهی سخنرانیهای ایشان، مكرر در مكرر چاپ و


صفحه:
کتابخانه دیجیتال بنیاد شهید مطهری