• لیست فهرست خالی می باشد
/90

فصلنامه علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز > دوره 5/ شماره 2/بهار1369/ ص: 5

رابطه فرد و جامعه: مقایسه دو دیدگاه

زاهد زاهدانی، سید سعید؛

 

 

خلاصه

ورود به مباحث علوم اجتماعی نیازمند نوعی نگرش به رابطه فرد و جامعه است.از این رو رابطه فرد و جامعه به عنوان یکی از مهمترین مسائل علوم اجتماعی چهره می نمایاند.در این مقاله سعی شده است تا نظریات استاد شهید مرتضی مطهری با اریک فروم مقایسه شود و وجوه مشترک و متمایز آنان در این باره مشخص گردد. در این بررسی از روش مقایسه ای استفاده نموده و به این نتیجه رسیده ایم که هر دو متفکر در تلاش برای حل مساله از عنصر سومی، که منجر به ایجاد رابطه بین هرد و جامعه گردد، استفاده می نمایند.در نظریه شهید مطهری عنصر سوم مستقل است و در ایجاد توازن بین فرد و جامعه موفق می باشد.اما در نظریه اریک فروم این عنصر ماهیتی اجتماعی دارد و در نهایت به سلطه و یا غلبه جمع بر فرد منتهی می گردد.

مقدمه

با وقوع انقلاب شکوهمند اسلامی بر خورد افکار بین اندیشمندان مختلف، اعم از اسلامی و غیر اسلامی، ابعاد جدیدی به خود گرفته است و در اغلب محافل علمی بحث از اسلام و انقلاب اسلامی یکی از مسائل عمده بشمار می آید.رشد تصاعدی


صفحه:
کتابخانه دیجیتال بنیاد شهید مطهری