/90

علوم سیاسی / سال ششم/ شماره 23/ پاییز 82 / ص: 147

 

رابطه اخلاق و آزادی؛ با تأکید بر اندیشه آیة الله مطهری

 

شریف لک زایی؛

 

 

با توجه به اهمیت آزادی و اخلاق و نیازمندی آدمی و جامعه به هر دو، نوشته حاضر نسبت و رابطه مفاهیم مذکور را با یکدیگر می کاود.مقاله در پی پاسخ به این پرسش است که آیا اخلاق،انسان را به آزادی رهنمون می شود یا این که از آزادی می توان پلی به اخلاق زد و جامعه ای اخلاقی را بنیان نهاد.به نظر نگارنده آزادی بر اخلاق اولویت و تقدم دارد.در واقع،تحقق آزادی و به ویژه آزادی سیاسی،شرط ضروری و اساسی اخلاق در سطوح فردی،اجتماعی و سیاسی است.این اولویت و تقدم،یک تقدم رتبی و زمانی است.پژوهنده سعی دارد در این مقاله به بررسی و آزمون این فرضیه با تأکید بر اندیشه آیة الله مطهری بپردازد.

 

واژه های کلیدی: آزادی،اخلاق،اخلاق و آزادی،مرتضی مطهری،ضرورت آزادی،روشمندان

 

آزادی،ارزشمندی اخلاق.

 

مقدمه

 

پرسش از نسبت اخلاق و آزادی را می توان از منظرهای مختلف معرفت شناختی مطرح ساخت؛از

 

________________________

*-دانش آموخته حوزه علمیه قم و فارغ التحصیل کارشناسی ارشد علوم سیاسی مؤسسه آموزش عالی باقر العلوم)

 

 


صفحه:
کتابخانه دیجیتال بنیاد شهید مطهری