• لیست فهرست خالی می باشد
/90

انديشه، سال دوازدهم، شمارهي دوم، خرداد و تير1385، ص29

 

دین شناسی استاد مطهری

 

فصلنامه اندیشه حوزه، شماره 58،

شكوهی، علی؛

 

 

 

    چكیده

 

 

مباحث دینشناسی از مباحث مهم روزگار ماست كه توجه بسیاری از متفكران اسلامی را به خود جلب نموده است. از جمله كسانی كه نظریات مهمی در این خصوص ارائه كرده است استاد مطهری است. بر همین اساس، نویسنده در این مقاله تلاش میكند تا برخی از مباحث اساسی دین شناسی را از منظر استاد مطهری بحث و بررسی نماید. مباحثی كه در این نوشتار از آنها بحث شده است عبارتند از: تعریف دین، منشأ دین، قلمرو دین، كثرت دین و خاتمیت دین.

واژگان كلیدی: دین، تعریف دین، منشأ دین، فطرت، قلمرو دین، كثرت گرایی دینی، خاتمیت.


صفحه:
کتابخانه دیجیتال بنیاد شهید مطهری