/90

طلوع، سال ششم، شمارهي 21، بهار 1386،ص61

 

دین و نظام سیاسی ـ اجتماعیاز منظر محمد اقبال لاهوری و استاد مرتضی مطهری

 

پدیدآورنده: ریاض احمددار

 

چکیده

 

اسلام به عنوان یک مجموعه به هم پیوسته و هماهنگ است. بدین لحاظ هر کدام از اجزاء آن در جایگاه خاص خودشان قرار دارند.

 

نظام سیاسی ـ اجتماعی اسلام که یکی از اجزاء این مجموعه است بیانگر این واقعیت است که قلمرو دین از قلمرو شخصی و خصوصی فراتر رفته و به مسائل اجتماعی نیز توجه دارد.

 

و لذا اسلام از یک طرف؛ عدالت، مساوات، برابری، آزادی، اخلاق و تهذیب نفس را مورد توجه قرار داده و از طرف دیگر؛ تجارت، رفاه، جنگ، صلح، امنیت و حکومت را برای جامعه اسلامی خواستار است.

 

این مقاله در صدد بررسی مقایسهای نظام سیاسی اسلام از منظر استاد مطهری و علامه اقبال لاهوری میباشد.

 

واژههای کلیدی: نظام، دین، فطرت، اجتماع، سیاست، حکومت، دموکراسی، مردم.


صفحه:
کتابخانه دیجیتال بنیاد شهید مطهری