/90

مجله رواق اندیشه » آبان 1381 - شماره 11 / ص: 29

 

عنوان مقاله: دیدگاه های متفکران اسلامی درباره گستره شریعت (1)

 

عبد الحسین خسروپناه(1)

چکیده:

 

نگارنده محترم در این مقاله به طرح دیدگاههای متفکران اسلامی درباره گستره شریعت پرداخته است. وی متفکران اسلامی را در این عرصه به دو دسته سنتگرایان و متجددان منشعب میکند؛ و میگوید سنتگرایان برای کتاب و سنت در کنار عقل اهمیت اساسی قائلند، ولی متجددان بیشتر به دستآوردهای علوم تجربی در عرصه قلمروشناسی دین توجه مینمایند. ولی هر دو گروه در شناخت کارکردهای دین تلاش میکنند.

 

وی متفکران اسلامی را از جهت داوری در مسأله قلمرو دین به سه گروه عمده طبقهبندی میکند: گروه نخست که رویکردی افراط گرایانه دارند و قائل به تعطیلی عقل و تجربهاند. گروه دوّم رویکردی تفریطی دارند و تنها قلمرو دین را در مسائل مربوط به ارتباط انسان با خدا منحصر کردهاند. و گروه سوم با رویکردی معتدلانه به نیازهای دینی انسان پرداخته و قلمرو دین را در هر دو ساحت دنیا و آخرت مشخص کردهاند.

 

نویسنده در ادامه با تفصیل بیشتری دیدگاههای برخی از متفکران برجسته اسلامی را مطرح کرده و نتیجهگیری میکند که این بزرگان قلمرو دین را تنها به مسائل دینی و ارتباط انسان با خدا منحصر نمیکنند بلکه قلمرو دین را در عرصه نیازهای دنیوی نیز توسعه میدهند.

 

متفکران اسلامی اعم از فلاسفه، متکلمان و عارفان به صورت مستقل به مسأله قلمرو دین

 

______________________________

 

1 استادیار دانشگاه، مدرس حوزه، محقق و نویسنده.

 


صفحه:
کتابخانه دیجیتال بنیاد شهید مطهری