/90

فروغ اندیشه، شماره دهم ويازدهم،ص27

 

دسته اول:

 

انّ النفس لجوهرة ثمینة من صانها رفعها و من ابتذلها و ضعها.7(هر آینه نفس گوهری،گرانبهاست هرکس نگهداریش کند او را بلند گرداند و هرکه آن را به حال خود واگذارد،پست و خوارش کند.)

لا تعص نفسک إذا هی ارشدتک.8(نافرمانی مکن از نفس خویش هرگاه تو را راهنمایی کند.)

من هانت علیه نفسه فلا ترج خیره.9(کسی که نفس او در نزدش خوار باشد،امید خیری از او نداشته باش.)

من عرف نفسه لم یهنها بالغانیات.10(هرکس قدر خود را بشناسد،خود را بهخاطر امور زود گذر،خوار نگرداند.)

من هانت علیه نفسه فلا تأمن شرّه.11(کسی که احساس شرافت و کرامت در خود نمیکند(از او بترس)از شرّ او ایمن مباش.)

اطلب الحوائج بعزّة الانفس.12(حوائج خود را با عزّت نفس از دیگران بخواهید(برای حاجتی که دارید پیش دیگران خود را پست و ذلیل نکنید.)

لا تکن واهنا یحقّرک من عرفک.13(خودت را آنقدر پست نگیر که هرکس تو را میشناسد، تحقیر کند.)

لا تحدّث الناس بکلّ ما انت فیه فتهون علیهم.14(هر گرفتاری که داری جلو مردم بازگو مکن، که پیش ایشان خوار میشوی.)

ترفع نفسک عن منزلة واهن الضّعیف.15(نفس خود را برتر بگیر از اینکه در جایگاه افراد سست و ضعیف درآیی.)

انّ اعظم النّاس قدرا من لا یری الدّنیا لنفسه خطرا.16(از همّهء مردم،بلند مرتبهتر کسی است که تمام دنیا را برای بهای خود کم میداند.)

دسته دوم از روایات در مذمت نفس و مبارزه با آن: من مقت نفسه احبّه اللّه.17(هرکس نفس خود را دشمن دارد،خداوند او را دوست دارد.)

اعدی عدوّک نفسک الّتی بین جنبیک.18(دشمنترین دشمنان تو،خود تو هستی.)

نفسک اقرب اعدائک الیک.19(نزدیکترین دشمن تو،به تو،خودت هستی.)

کفی بالمرء فضیلة ان ینقص نفسه.20(برای آدمی همین فضیلت بس است که نفس خویش را حقیر و بی مقدار گرداند.)

کفی بالمرء منقصة ان یعظم نفسه.21(برای نقصان آدمی همین بس که نفس خود را بزرگ


صفحه:
کتابخانه دیجیتال بنیاد شهید مطهری