/90

فقه، سال يازدهم، شمارهي 39، ص219

 

حكمت تحریم ربا در اندیشه فقهی استاد شهید مطهری

 

فصلنامه فقه (كاوشی نو در فقه اسلامی)، شماره 39، احمدوند، معروف علی؛

 

 

    در نگاهِ نخست به نظر می آید، نوآوری های استاد شهید مرتضی مطهری در فلسفه، كلام و تفسیر خلاصه می شود و در مقوله های فقهی نكته و دیدگاه تازه ای ندارد. از آن روی كه بیشتر كتب و نوشته های استاد در زمینه فلسفه، كلام، عرفان و به طور كلی زوایای مربوط به اصول دین است، امّا دست تقدیر ما را به نوشته ای فقهی و یادداشت های استاد آشنا ساخت و معلوم شد در فقه نیز نوآوری های در خور توجه ارائه نموده است، ولی متأسفانه با اینكه در مدت حدود بیست سال پس از شهادت آن دانشمند فرزانه، بارها اصحاب قلم درباره اندیشه های او مطالب متنوع و متعددی نگاشته اند، امّا به نظر می آید به بُعد فقهی ایشان توجه چندانی نشده و كاری در خور و شایسته استاد انجام نگرفته است. بسی خوشحالیم كه دست اندركاران مجله وزین فقه به فكر ارائه دیدگاه ها و نوآوری های فقهی استاد شهید افتاده اند.

 

 

هر اندیشوری با زندگی نامه و آثار استاد آشنایی مختصری پیدا كند،


صفحه:
کتابخانه دیجیتال بنیاد شهید مطهری