• لیست فهرست خالی می باشد
/90

فصلنامه علمی تخصصی طلوع/ صفحه: 58

 

جهان اسلام از نگاه شهید مطهری

پدید آورنده : ابوالفضل هدایتی ،

 

در منظر اسلام، عالمان دین، جایگاهی در خور اعتنا داشته و تکریم شده اند . شکی نیست که حرمت ها، حاکی از مسؤولیت ها بوده و هر عالم دینی در قبال اسلام وامت عصر خود، ناگزیر از بیان حقیقت و ارایه طریق فلاح و سعادت این جهانی و آن جهانی است . از سویی، ایمان به خداوند و پیامبر و ابدیت، عالم را وا می دارد تا احساس مسؤولیت نموده و در توصیه به حق و صبر، (1) پیش قدمی جوید و از سویی دیگر، علم و دانایی از قرآن و احکام و حدود الهی، تکلیف نجات بخشی امت را بر دوش او می نهد . بدین سان فزونی و سنگینی رسالت عالم مسلمان، نسبت به یک مسلمان، آشکار می گردد . سکوت و سکون عالمان دینی


صفحه:
کتابخانه دیجیتال بنیاد شهید مطهری