/90

كتاب ماه فلسفه، شمارهي 12،شهريور1387، ص89

 

عنوان مقاله: جستار: ملاحظاتی درباره اختلاف آرای طباطبایی و مطهری در خصوص رابطه احکام حقیقی و اعتباری

 

آرش نراقی

 

یکی از مهمترین مواضع اختلاف آرای سید محمد حسین طباطبایی و مرتضی مطهری را باید در قلمرو اخلاق جست.اختلاف رأی فلسفی این دو حکیم مسلمان در این قلمرو در واقع تجلیگاه یکی از مهمترین چالشهای فلسفی در قلمرو نظریه اخلاق معاصر است.1در این نوشتار میکوشم تا قرات خود را ازاین اختلاف به اختصار بیان کنم،و احیانا برونشویی برای آن پیشنهاد کنم.

 

اما مسئله چیست؟به گمان من روح اختلاف این دو حکیم را میتوان در قالب دو ادعای زیر مطرح کرد.ادعای نخست را<<ادعای طباطبایی>>مینامیم،و ادعای دوم را<<ادعای مطهری>>:


صفحه:
کتابخانه دیجیتال بنیاد شهید مطهری