/90

مجله کیهان فرهنگی، شماره152، خرداد1387، ص12

تفكر دكتر شریعتی در بوته نقد اندیشه شهید مطهری

 

منابع مقاله:

مجله كیهان فرهنگی » خرداد 1378 - شماره 152،

صبوحی، حسین؛

مطلبی كه ملاحظه میكنید بررسی انتقادی بعضی نظریات مرحوم دكتر شریعتی است. نویسنده در این مقاله،اساس را آرا مرحوم استاد مطهری گرفته و بر این پایه به رد افكار مرحوم شریعتی پرداخته است.

كیهان فرهنگی آماده است تا نظرات منطقی دیگر عزیزان را در تائید یا نفی مطالب مذكور در این مقاله درج نماید.

از گذشتههای دور در بین مردم مشهور بود، كسی كه میخواهد عالم دینی شود باید دود چراغ بخورد و در حجرههای نمور و تاریك سالها به سر برد و از لذات و رفاهیات دست كشیده و زانو نزد استاد زند و اگر چنانچه هوشی سرشار در حد نوابغ داشته باشد،عالم دینی شود كه«نابرده رنج گنج میسر نمیشود»و اگر این عالم دینی ضمیری پاك در حد قریب به عصمت انبیا را در خود ایجاد نمود و از تزكیه و تربیت اخلاق در حد اعلای آن برخوردار بود،صاحب رای و نظر میگردید،كه اینان در هر عصری انگشتشمار بودند.

ذات نایافته از هستیبخش

كی تواند كه شود هستیبخش

از بدیهیات است كه در هر علمی هر كس نمیتواند اظهار نظر كند مگر متخصصان و صاحبان فن در آن علم و این امر چنان روشن است كه نیاز به اقامه دلیل و برهان ندارد و خلاف آن را هر انسانی دور از عقل میداند.به عنوان مثال اگر كسی جهت طبابت به قصاب مراجعه نماید،كار او را به مجانین تشبیه كنند.

متاسفانه در این عصر و زمان مشاهده میشود كه افرادی بدون هیچگونه تخصص از علوم دینی كه بر حسب موضوع آن اشرف علوم است و در نزد پیروان آن دین از قداست خاصی برخوردار است، (به تصویر صفحه مراجعه شود) اظهار نظر و یا به تعبیر دیگر اجتهاد به رای مینمایند و به صرف تخصص در یك رشته از علوم غیر دینی بدون توجه به آرا علما دین در آن زمینه نظریات برخی از دانشمندان كه بعضا لائیك بوده را به اسم دین به خورد مردم میدهند.در حالی كه اگر شخصی درباره كوچكترین مساله طب اظهار نظر كند،از او خواهند پرسید مگر شما طبیب هستید؟

 

هر چند كه در بعضی موارد به نظر میرسد كه غرضورزی نبوده و صرفا از روی بیاطلاعی نسبت به متون اصیل دینی است،لكن باید توجه داشت كه بدعت در دین از همین امر آغاز گشته و خدای ناكرده عواقب جبرانناپذیری دربر خواهد داشت و این اظهار نظرهای غیرمسئولانه عامل انحراف فكری بسیاری از مسلمانان میگردد.علما دین در طول تاریخ


صفحه:
کتابخانه دیجیتال بنیاد شهید مطهری